Podpora ekonomického rozhodování
Sieber Uchytil s.r.o.

Doporučená literatura

Finanční a ekonomické hodnocení projektů

(příručka pro ROP)
zdroj: NUTS2 Střední Čechy

Metodická příručka Analýza nákladů a přínosů

(pro programy řízené MMR) - zdroj: MMR

Průvodce analýzou nákladů a přínosů investičních projektů (překlad metodiky Evropské Komise

(pro programy řízené MMR) - zdroj: MMR

Anglická verze metodiky EK

Metodické pokyny pro provedení analýzy nákladů a přínosů - metodický dokument k analýze, zdroj: Evropská Komise

Společenská Cost-Benefit Analysis (CBA)

CBA rámec je nejbezrozpornější metodou pro hodnocení projektů ve veřejné sféře. Podstata spočívá v kvantifikaci veškerých pozitivních i negativní efektů plynoucích z projektu a zdrojů vynaložených na jejich dosažení, převodu těchto nákladů a přínosů na peněžní jednotky (získání tzv. socioekonomických toků) a jejich mezičasové agregaci.

Socioekonomické toky jsou všechny sociekonomické výsledky projektu po odečtení všech nákladů na zdroje vynaložené v průběhu životního cyklu projektu na dosažení výsledků .

Protože socioekonomické důsledky (toky) nastávají v různých obdobích, je třeba je agregovat mezičasově do podoby hodnotících ukazatelů, jako např:

  • Absolutní ukazatel CBA: ENPV – (Ekonomická čistá současná hodnota - Economic Net Present Value) je suma diskontovaných čistých socioekonomických toků od počátku projektu po konec jeho životnosti.
  • Relativní ukazatele CBA: ENPV/I (socioekonomická verze indexu rentability),  EIRR (socioekonomické vnitřní výnosové procento) či B/C Ratio (Benefit-Costs Ratio – poměr diskontované sumy přínosů projektu ku diskontované sumě nákladů projektu).

Typická situace využití:

Jsme schopni a ochotni klasifikovat, kvantifikovat a ocenit v peněžních jednotkách hlavní výsledky (benefits) a náklady (costs) projektu.
  • V případě všech tzv. “velkých projektů” ve strukturálních fondech EU (viz definice EK) se jedná o povinnost – metodicky je k dispozici příručka DG Regio EK.
  • Obecně u projektů větších rozměrů, eventuelně v určité zjednodušené podobě u projektů středních rozměrů (není nezbytné aby se jednalo o projekt investiční).