Podpora ekonomického rozhodování
Sieber Uchytil s.r.o.

Obchodní podmínky

Cenové podmínky

Cenové podmínky závisejí na konkrétním projektu, programu a rozsahu vyžadovaných služeb. Prakticky je nelze stanovit paušálně formou „ceníku“, protože náročnost zpracování i obsah studií se značně liší dle podoby projektu i dle programu, do kterého se žádá o dotaci.

Pro naše klienty obvykle zpracováváme individuální cenovou nabídku, šitou „na míru“ jejich projektu. K tomu potřebujeme například následující základní informace o projektu (pokud jsou známy):

Poptávku po našich službách nám můžete zadat buďto pomocí formuláře dostupného na těchto stránkách, nebo nám jí zaslat v písemné podobě elektronickou nebo pozemní poštou. Po obdržení těchto informací jsme schopni připravit pro Vás cenovou nabídku a návrh další spolupráce.

Termíny dodání

S ohledem na složitost studií a zejména vzhledem k zdlouhavému získávání podkladů pro jejich vypracování (obvykle proběhne několik schůzek s předáváním podkladů a dotazováním klienta) je běžnou lhůtou pro zpracování studie cca 1 měsíc. U složitějších a investičně rozsáhlejších projektů pak tato lhůta může být i delší.

I když kratší lhůty zpracování jsou teoreticky možné, je pravděpodobné, že se to projeví na kvalitě studií; z těchto důvodů dodací lhůty kratší než 14 dnů obvykle nepřipouštíme. Zpracování studie v takto krátké lhůtě je podmíněno existencí dostatečných a kvalitních podkladů ze strany klienta; projekt také musí být finalizován (nesmí v něm docházet v průběhu zpracování studií k žádným podstatným změnám).

Standardní množství výtisků

Vypracované analýzy budou obvykle odevzdány svázané v tvrdých deskách, v celkovém počtu 3 paré (kopie). Klientům také poskytujeme elektronickou vezi studií ve formátu PDF.

Platební podmínky

Úhrada faktury zhotovitele bude provedena do 14 dnů po jejím obdržení, přičemž zhotovitel vystaví fakturu do 14 dnů po odevzdání díla. Na zpracování díla je obvykle fakturována záloha, v rozsahu dle dohody s klientem.