Podpora ekonomického rozhodování
Sieber Uchytil s.r.o.

Typický postup zakázky

Konzultace k projektu

Pokud má klient zájem, lze před zpracováním konkrétních výstupů realizovat předběžné konzultace k projektu. To je vhodné například tam, kde je projekt zatím ve velmi ranné fázi přípravy, a nelze zatím zpracovávat žádné konkrétní výhledy, nebo když má klient zájem o finanční/ekonomickou expertízu.

Předmětem této služby je naše účast na předběžných jednáních za účelem vyhodnocení potenciálního investičního záměru, možností jeho financování z fondů EU a jeho smysluplnosti. Tyto konzultace probíhají obvykle v předběžné / přípravné fázi projektu, kdy ještě není zpracovávána konkrétní žádost o finanční pomoc z fondů EU.

Obsahem konzultací může být například předběžné ohodnocení projektového záměru, vytipování potenciálních problémových oblastí z finančního hlediska, možnosti financování projektu, udržitelnost projektu po realizaci investice – s tématy jako je výše investičních výdajů, předpokládané efekty investice, optimalizace investice s ohledem na očekávané efekty a podobně.

Výstupem této fáze jsou: doporučení k přípravě projektu, návrh způsobu financování projektu, lepší znalost projektu z finančního a ekonomického hlediska.

Finanční (a ekonomický) výhled

Finanční a ekonomický výhled je základním pohledem na finanční toky (a případně socioekonomické efekty) realizace projektu. Poskytuje klientovi možnost zhodnotit různé varianty řešení jeho investice z finančního pohledu, a zvolit si z nich tu nejvýhodnější.

Tištěný finální výstup je maximálně třívariantní a zahrnuje možnost modelování cash flow. Ve výstupu bude ke každé variantě fin. i ek. výhledu projektu k dispozici:

 • číselně vyjádřené předpoklady výhledu
 • aktuální varianta přepokládaného cash-flow projektu bez ohledu na zvolený způsob financování (cash flow to the investment) pro celou dobu životnosti projektu
 • aktuální varianta přepokládaného cash-flow pro vlastníka s ohledem na předpokládaný předběžný způsob financování (cash flow to the equity) pro celou dobu životnosti projektu
 • kriteriální ukazatele propočtené pro všechny zpracovávané varianty hotovostních toků
 • bodová citlivostní analýza
 • metodické a ostatní nečíselné předpoklady výhledu
 • komentář výsledků včetně doporučení následujícího postupu.

Výstupem této fáze jsou: znalost finančních toků projektu, rozhodnutí zda dále pokračovat v přípravě projektu, rozhodnutí o tom které z možných řešení investice (variantu) zvolit, poklady pro zpracování ekonomických studií (Feasibility, CBA).

Studie proveditelnosti, CBA

Na základě zvolené varianty finančního výhledu se následně tvoří ekonomické studie - ať už jako povinné přílohy k žádosti o dotaci, podklady pro banku k žádosti o úvěr, nebo jako podklady pro investora a další přípravu projektu.

Studie odpovídá doporučené osnově dle poskytovatele dotace (pokud je včas známa), nebo je zpracována obecná studie s tím, že ji lze upravit v okamžiku zveřejnění povinné osnovy studie do daného dotačního programu.

Změny ve finančním a ekonomickém plánu oproti předchozímu výstupu zahrnují:

 • zahrnutí veškerých nových precizovaných podkladů klienta,
 • doplnění nákladů a výnosů k příjmům a výdajům,
 • zahrnutí analýzy pracovního kapitálu,
 • podrobnější popis jednotlivých organizačně-technologických předpokladů,
 • konečná realistická varianta financování,
 • citlivostní analýza.

Studie dále obsahuje textovou část, obvykle dle typické osnovy, kterou si můžete prohlédnout na stránce věnované studii proveditelnosti nebo CBA.

Výstupem této fáze je studie proveditelnosti nebo cost-benefit analýza, plně odpovídající osnově povinných příloh k žádosti o dotaci, nebo konkrétním požadavkům klienta.

Další rozšíření služeb

Navíc k uvedeným fázím zpracování zakázky můžeme zajistit celou řadu dalších doplňkových služeb nebo rozšíření uvedených služeb, dle situace, vhodnosti pro daný projekt a požadavků na jeho finanční a ekonomické ohodnocení. Možností vylepšení služeb je relativně široké spektrum. Proto zde pouze zmíníme některé možnosti rozšíření výstupů nad rámec předchozích variant:

 • přepracování studií pro jiné potřeby – dle požadavků jiných subjektů (např. banky jako podklady k žádosti o úvěr),
 • více kompletních variant budoucích scénářů zpracovaných napříč celým řešeným spektrem problémů (například různá vlastnícká struktura výsledného projektu, různé způsoby jeho financování, ...),
 • rozšířené řízení rizik o metodu Monte – Carlo již pro první finanční a ekonomický výhled,
 • dodatečné úpravy studie při změnách projektu (např. bude-li podáván na jiný dotační titul a vyplyne-li z této změny i změna požadované struktury studií, nebo bude-li projekt žádat o dotaci po delší době, během které se jeho podoba výrazně změnila),
 • hodnocení projektu po zahájení jeho realizace (tj. zjistit zda má smysl v projektu pokračovat – například za 2 roky provozu apod. - ex post hodnocení),
 • více koordinačních schůzek v místě klienta a další.

Produkty se liší zejména náročností zpracování, která je dána počtem mezivýstupů (počet náhledů a zobrazených variant finančního plánu), strukturou požadovaných výstupů (rozsah a struktura analýzy rizik apod.) a počtem koordinačních schůzek.