Podpora ekonomického rozhodování
Sieber Uchytil s.r.o.

Doporučená literatura

Finanční a ekonomické hodnocení projektů

(příručka pro ROP)
zdroj: NUTS2 Střední Čechy

Metodická příručka Studie proveditelnosti (Feasibility Study)

(pro programy řízené MMR) - zdroj: MMR

Osnova studie proveditelnosti pro program Inovace

(pro podnikatelské subjekty a programy MPO)
zdroj: CzechInvest

Studie proveditelnosti
(Feasibility Study, FS)

Studie proveditelnosti by měla být v zásadě co nejkomplexnějším a koherentním popisem projektu. Z tohoto důvodu je logicky jedním z hlavních informačních zdrojů pro hodnocení projektu, ať již je struktura kritérií jakákoli.

Tak, jak se liší od sebe povaha jednotlivých projektů soukromé či veřejné sféry, případně programů, jejichž pomocí se projekty financují, liší se od sebe i struktura témat, významných při plánování hodnocených projektů. Tento fakt může samozřejmě ovlivňovat i důraz, který bude v tom či onom odvětví či programu kladen na jednotlivé kapitoly a způsob a podrobnost jejich zpracování. Nicméně každý projekt má své finanční, organizační a jiné parametry a proto určité typické problémové okruhy lze i zobecnit.

Na obecné úrovni je možné obsah studie proveditelnosti vymezit pomocí následujících tématických bloků:

I zde samozřejmě platí, že metodická náročnost a podrobnost zpracování jednotlivých kapitol by měla být odpovídající významu projektu (velikosti nákladové, významu vzniklých efektů, apod.). Současně lze očekávat, že bude požadovaná metodika poplatná i tématickému zaměření očekávaných projektů. Například u projektů zaměřených na infrastrukturu lze očekávat větší důraz na části věnované technice a technologii než u projektů zaměřených na školení.