Podpora ekonomického rozhodování
Sieber Uchytil s.r.o.

Doporučená literatura

Metodická příručka Studie proveditelnosti (Feasibility Study)

(pro programy řízené MMR) - zdroj: MMR

Pravidla pro studie ekonomického hodnocení projektu - ROP Severovýchod

Závazné osnovy finančního a ekonomického hodnocení projektu - ROP Jihozápad

Finanční a ekonomické hodnocení projektu

Finanční a ekonomické hodnocení projektu je název ekonomické studie, obvykle vyžadované jako povinná příloha k žádostem z regionálních operačních programů (ROP). Při pohledu na osnovu této studie (viz níže) je zřejmé, že se de facto jedná o studii proveditelnosti, tak jak ji známe z minulého plánovacího období, doplněnou o některé další informace či podkapitoly. Nejdůležitější změnou je zahrnutí samostatné kapitoly, řešící společenský (socioekonomický) přínos projektu. To prakticky znamená, že studie obsahuje i mírně zjednodušenou formu Cost-Benefit analýzy.

Finanční a ekonomické hodnocení projektu je obvykle vyžadováno v různých verzích/typech (Typ A, B, C...), v závislosti na investičním objemu projektu, a na tom, zda zakládá či nezakládá veřejnou podporu. Jednotlivé verze se od sebe liší zejména podrobnosti finančních kapitol studie, a tím, zda u socioekonomických efektů vyžadují jejich vyčíslení, či zda stačí pouhý slovní popis.

Typická osnova detailní verze "finančního a ekonomického hodnocení projektu" vypadá například následovně:

Obsah

 1. Základní údaje o projektu
 2. Základní informace o žadateli
 3. Základní informace o zpracovali dokumentace
 4. Účel zpracování dokumentace
 1. Smysl, zaměření, účel projektu, jaký problém řeší
 2. Významná specifika projektu
 3. Výsledky finančního a ekonomického hodnocení projektu
 4. Výsledky analýzy rizik, citlivostní analýza
 5. Logický rámec projektu
 1. Základní údaje o žadateli, historie dosavadních příprav a realizace projektu
 2. Výchozí situace projektu, definování problému, který projekt řeší, důvody předložení
 3. Nulová varianta projektu, další zvažované varianty
 4. Cíle projektu, očekávaný stav po realizaci
 5. Naplňování cílů ROP NUTS II Jihozápad
 6. Soulad s rozvojovými strategiemi
 7. Lokalizace projektu a širší územní kontext projektu
 8. Popis projektu, aktivity, etapy projektu
 9. Cílové skupiny projektu
 10. Výstupy, poskytované služby, očekávané přínosy projektu
 1. Analýza trhu a odhad poptávky
 2. SWOT analýza
 3. Marketingová strategie
 4. Marketingový mix
 1. Organizační zajištění projektu
 2. Zkušenosti realizačního týmu projektu
 3. Zkušenosti žadatele
 4. Partnerství v rámci realizace projektu
 5. Tvorba pracovních míst v souvislosti s projektem
 6. Veřejné zakázky
 1. Technické a technologické řešení projektu, použitá technologie
 2. Potřebné materiálové a energetické toky
 3. Životnost zařízení, nároky a náklady údržby
 1. Popis kladných a negativních vlivů na životní prostředí, které plynou z realizace projektu v jeho jednotlivých etapách
 1. Vymezení struktury dlouhodobého majetku
 2. Vymezení struktury a velikosti (navýšení) oběžného majetku
 3. Vyčíslení potřeby pracovního kapitálu projektu v provozní fázi
 4. Určení výše investičních nákladů
 5. Servisní podmínky, odpisy
 1. Plán průběhu nákladů a výnosů
 2. Plánované stavy majetku a zdrojů krytí
 3. Plán cash flow (příjmů a výdajů)
 1. Vyhodnocení projektu pomocí kriteriálních ukazatelů finanční analýzy kalkulovaných z finančních toků (resp. nákladů, výnosů)
 2. Ohodnocení socioekonomických efektů a vyhodnocení projektu pomocí kriteriálních ukazatelů ekonomické analýzy